riasy a plesne na fasáde

Riasy a plesne na zateplení

Výskyt mikroorganizmov na fasáde môže mať dvojaký pôvod a podobné je aj ich vnímanie. Na historických stavbách umocňujú pocit dlhovekosti, avšak pri novostavbách so zatepľovacími systémami (ETICS) je tento jav nechcený a je vnímaný skôr ako estetická vada, ktorá môže mať vplyv na funkčnosť systému. Od začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia, teda od začiatku masového zatepľovania stavieb sa o tomto probléme často diskutuje a hľadá sa riešenie, ako mu predísť alebo ho aspoň efektívne eliminovať. Môžeme však podotknúť, že dodnes sa nepodarilo výskumu ani výrobcom nájsť účinný spôsob, ako preventívne chrániť ETICS pred mikroorganizmami ani zastaviť ich rast. Čo sú mikroorganizmy, ako vznikajú, čo potrebujú pre život? Po zodpovedaní týchto otázok dokážeme lepšie pochopiť problematiku výskytu a efektívnejšie riešiť sanáciu napadnutých fasád a iných častí stavieb. 

Na úvod je treba povedať, že zvýšený výskyt rias na zatepľovacích systémoch nie je vo väčšine prípadov zapríčinený nekvalitou použitých materiálov, nesprávne navrhnutou skladbou zatepľovacieho systému alebo nekvalitou práce. Je všeobecne známe, že riasy sa vyskytujú na všetkých druhoch podkladu bez ohľadu na ich chemické vlastnosti, a to i na materiáloch ako je sklo, plech či plasty. Biologické napadnutie je spravidla zapríčinené jasne danými a veľmi ťažko ovplyvniteľnými fyzikálnymi a prírodnými vplyvmi a s kvalitou podkladu to nemá priamu súvislosť. Základným predpokladom rastu rias a aj iných mikroorganizmov je dostatočný a predovšetkým pravidelný prísun vlhkosti. K zvlhčovaniu povrchu fasády dochádza buď formou dažďových zrážok alebo na zatepľovacích systémoch bežne i kondenzáciou vlhkosti na povrchu konštrukcie (prísun vlhkosti kondenzáciou je pomerne nízky, ale za to pravidelný). Rast môže ovplyvniť aj celkovo prostredie s ustálenou vyššou relatívnou vlhkosťou v ktorom sa stavba nachádza.

Severné steny

Najčastejšie sú postihnuté fasády orientované na sever, a to najmä preto, že na takto orientované fasády pôsobí niekoľko vlyvov, ktoré výrazne podporujú rast mikroorganizmov.

  • Nedostatok dopadajúceho slnečného žiarenia zhoršuje vlhkostnú bilanciu na povrchu fasády a obmedzuje sa účinok UV žiarenia, ktoré eliminuje rast mikroorganismov na povrchu ETICS.
  • Zvýšené namáhanie takzvaným hnaným dažďom

 

Neustále zvyšujúce sa hrúbky izolantov

Pri použití hrubších a kvalitnejších izolácií dochádza k výraznému zníženiu tepelného toku cez konštrukciu, takže povrch konštrukcie je podstatne chladnejší a dlhšie trvá odparovanie vlhkosti z povrchu ako tomu bolo pred zateplením.

Studená povrchová vrstva

Pri použití moderných tepelných izolantov vo väčších hrúbkach dochádza hlavne v chladnom období k ochladzovaniu až k premŕzaniu povrchovej úpravy (tenkovrstvovej omietky a výstužnej vrstvy) zatepľovacieho systému, ktorá má hrúbku cca 5 – 8 mm. Ak teplota povrchu tejto vrstvy klesne pod teplotu rosného bodu okolitého vzduchu, dochádza tu ku kondenzácii vodných pár, teda opäť zvýšenie vlhkosti. Je to spôsobené výrazne nízkou tepelnou kapacitou povrchovej úpravy.

MEDZI ĎALŠIE VÝZNAMNÉ VPLYVY, KTORÉ SA PODIEĽAJÚ NA VYŠŠOM VÝSKYTE RIAS A PLESNÍ PATRIA NAPRÍKLAD TIETO:

Okolie objektu − veľký vplyv na výskyt mikroorganizmov na fasáde má i prostredie, v ktorom sa objekt nachádza. Pokiaľ je v blízkosti lesný porast, stromy, husté kríky alebo vodná plocha, je podstatne väčší predpoklad výskytu biologického napadnutia fasády.

Výber materiálov – správny výber materiálov (i keď väčšinou nezaručuje, že nedôjde k napadnutiu) môže ovplyvniť rýchlosť nástupu napadnutia fasády mikroorganizmami. Najnižšiu odolnosť proti napadnutiu majú akrylátové organické omietky. Najlepšiu odolnosť majú disperzné omietky na silikónovej alebo silikátovej báze alebo taktiež aj minerálne omietky s aplikovaným fasádnym náterom silikónovou alebo silikátovou farbou.

Nečistoty na fasáde – nečistoty, prach a peľ, ktoré sú pomocou vetra transportované na plochu fasády, znižujú rýchlosť odparovania vody z vonkajšieho povrchu a tým vytvárajú doslovne živnú pôdu pre u sídlwnie rias. Takéto prostredie vytvára ideálne podmienky pre rast aj ďalších mikroorganizmov ako sú napr. plesne a huby.

Vlhké letá, miernejšie zimy – pre rast rias a iných mikroorganizmov sa ako najvhodnejšie ukazujú miernejšie klimatické podmienky s nižšími teplotami a s vyššou vlhkosťou. Z dlhodobých pozorovaní predchádzajúcich klimatických období na Slovensku sa dá vypozorovať trend, že extrémne výkyvy ročných období nie sú také značné ako v minulosti a skôr pozorujeme miernejšie zimy a letá s vyššou koncentráciou zrážok. Práve takéto podmienky sú ideálne z hľadiska rastu rias.

VPLYV RIAS A PLESNÍ NA ŽIVOTNOSŤ ZATEPLENIA

Riasy pôsobia na povrch zatepľovacích systémov najmä odpadovými látkami vznikajúcimi pri metabolickej premene (predovšetkým ide o slabé organické kyseliny a cukry), ale tiež vrastaním do mikrotrhlín podkladu, kde potom objemovými zmenami môžu spôsobiť degradáciu povrchovej úpravy. Všeobecne je možné povedať, že väčšina povrchových úprav bežne používaných na zatepľovacích systémoch, sú proti tomuto pôsobeniu mikroorganizmov veľmi odolné. Hlavne materiály na báze akrylátových a silikónových spojív, ktoré dokážu v bežných podmienkach odolať i kyselinám neporovnateľne vyššími koncentráciami, pričom vnútorná štruktúra ich polymérnych spojív zabraňuje vzniku mikrotrhlín, do ktorých by mohli riasy úspešne prerastať. Na zatepľovacích systémoch s týmito povrchovými úpravami je teda korozívne pôsobenie rias v podstate nulové a riasy tu spôsobujú iba estetické vady. Podstatne horšie sú na tom z hľadiska odolnosti proti metabolickým produktom rias omietky a nátery na báze silikátov, u ktorých dochádza k preukázateľnému korozívnemu pôsobeniu rias a v priebehu času dochádza k výraznej degradácii povrchu týchto materiálov.

ZATEPLENIE BEZ RIAS

Ochranné opatrenia je v zásade možné rozdeliť do dvoch základných kategórií

  • Preventívna ochrana nového ETICS
  • Sanácia a do datočná ochrana už napadnutého ETICS

 

1. PREVENTÍVNA OCHRANA NOVÉHO ETICS

Z hľadiska realizácie zateplenia sú dôležité dobré zručnosti remeselníkov, ktorí zhotovia systém s relatívne rovnými plochami bez nerovnosti. Nerovnosti na fasáde zapríčiňujú vyššie namáhanie týchto miest vlhkosťou. Dôležité je taktiež vhodné počasie. V prípade ideálneho počasia má vyzretá omietka neporovnateľne lepšiu odolnosť voči mikroorganizmom ako omietka, ktorá zmrzla, rýchlo vyschla alebo ju opršalo pred vyzretím.

2. SANÁCIA A DODATOČNÁ OCHRANA UŽ NAPADNUTÉHO ETICS

Napadnutú plochu je nutné celoplošne ošetriť sanačným biocídnym prostriedkom.

Po krátkom pôsobení (min. 1 hodina) je nutné plochu umyť tlakovou vodou s tlakom do max. 50 barov. V prípade, že nedošlo k úplnému odstráneniu mikroorganizmov, je nutné postup opakovať až do úplného očistenia napadnutej plochy. Po dokonalom vyschnutí podkladu je nutné zhotovenie penetračného náteruna ktorý sa následne aplikuje silikónový fasádny náter v požadovanom odtieni.

ZÁVER

Ako bolo napísané, rast rias na vonkajších povrchoch zateplených fasád je ovplyvnený mnohými faktormi a fakticky sa nedá vopred odhadnúť, či intenzívny rast mikroorganizmov nastane alebo nie. Kľúčom k prevencii rastu mikroorganizmov na zatepľovacích systémoch je tak predovšetkým voľba materiálov s vhodnými vlastnosťami v kombinácii s dodatočnou ochranou fungicídnymi prostriedkami a s kvalitnou realizáciou. Z hľadiska fyzikálnych vlastností sa odoporúča voliť predovšetkým omietky a farby na báze silikónov, ktoré svojimi hydrofóbnymi vlastnosťami výrazne znižujú vlhkostné namáhanie fasády a vďaka svojim difúznym schopnostiam umožňujú ľahký odchod vodných pár z konštrukcie.

zdroj : z firemných materiálov BASF Slovensko