PREDPROJEKTOVA PRIPRAVA

odborné posudky, analýzy skutkového stavu, prieskumy konštrukcií

PROJEKČNA ČINNOSŤ

spracovanie dokumentácie v stupni štúdie, projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie alebo realizácie stavby

KONZULTACIE A PORADENSTVO

pri výbere dodávateľov,vyhodnocovaní ponúk, spôsoboch financovania obnovy, konzultácií alternatívnych materiálových riešení

INŽINIERSKA ČINNOSŤ

pri prejednávaní projektovej dokumentácie s orgánmi štátnej správy a s účastníkmi konania, podklady k vydaniu stavebného povolenia

AUTORSKY DOZOR

pri realizácii diela